Blog An Kreyol

6 out 2015:

BAI fèk lanse yon Pak Elektoral pou soutni demokrasi an Ayiti. Pak Elektoral la soti nan Pwogram Angajman Sivik BAI a: Pandan Pwogram lan, anpil kominote te di yo toujou wè kandida yo pandan eleksyon men apre sa, yo pa janm tounen nan kominote yo ankò lè eleksyon fini. Epitou, kominote yo te pale de nesesite yon strateji pou fè kandida yo kenbe pwomès yo aprè eleksyon. Ansanm ansanm, yo vin kreye Pak la. Mario Joseph, avoka chèf BAI, envite lòt òganizasyon itilize Pak la tou, pou yo ka angaje kandida yo sou kesyon dwa moun.

Pak la disponib an kreyòl e an anglè.

19 desanm 2014:

An de mil katòz, yon gwoup avoka ki soti nan biwo avoka entènasyonal (BAI), ale nan twa kominote defavorize pou anonse lansman pwogram angajman sivik la (PEC). Twa kominote defavorize sa yo se Saut d’Eau, La Chapelle ak Boucan Carré. Nan dewoulman pwogram sa, avoka BAI yo pral kapab fòme kèk delege – ke manb kominote sa yo te chwazi – sou kesyon Dwa Moun ak jan pou yo defann dwa sila yo. Aprè fòmasyon sa, delege yo pral dirije reyinyon nan chak kominote pa yo, pou yo kapab evalye kòman Dwa Moun anndan kominote yo a ap mache epi konnen ki mwayen yap met an plas pou yo reklamel.

Mèt Mario Joseph ki se direktè BAI a te entwodwi pwogram sa avèk kesyon sou kondisyon Dwa Moun nan chak kominote yo. Li te pouse pi lwen pandan’l tap mande rezidan kominote sila yo si chak timoun ki gen laj pou yo ale lekòl, jwenn pen lenstriksyon an. Li te mande tou: << Eske tout moun nan kominote a gen fasilite pou yo ale lopital epi jwenn laswenyay? >> Se avèk anpil lapèn ke kominote yo te reponn “NON.” Men mèt Mario kontinye poze yo kesyon nan lide poul te kapab ouvè yon dyalòg sou Dwa a ledikasyon  ak Dwa a lasante  ke yo genyen daprè Konstitisyon Ayiti. Dyalòg sa yo te demontre ke, malgre gen kèk manb kominote yo ki konsyan de Dwa Moun ke yo genyen, anpil manb kominote yo pat konnen ki mwayen ki disponib pou yo kapab fè Dwa Moun pa yo respekte pou yon lavi miyò.

Pwogram angajman sivik sa deja ap kontribye poul konble vid enpòtan sa nan lavi chak sitwayen. An menm tan tou, pwogram sila ap founi a kominote defavorize sa yo mwayen kap ede yo jwenn solisyon a chak pwoblèm ke yap konfwonte. Li gen pou fòme delege yo, epi yo menm bò kote pa yo pral transmèt konesans yo sou Dwa Moun a chak manb kominote ke yap viv la. Travay sila enpòtan anpil paske se yon opòtinite  ke anpil lòt kominote nan peyi Dayiti  pa benefisye. Dayè reyinyon pou lansman pwogram nan montre deja bòn volonte ak dinamism pou chanjman Dwa Moun nan kominote sila yo.

Aprè ke mèt Mario te finn entwodwi pwogram angajman sivik la, anpil nan manb kominote “La Chapelle” te kòmanse diskite sou kòman pwogram sa pral etabli. Yon manb kominote a te mande pou chak twa lokalite nan zòn sa genyen yon animatè ou delege pa yo : Youn nan zòn bas la, youn nan zòn sant lan, ak youn nan mòn. Li mande mèt Mario <<Kisa ou panse de sa ?>> Mèt Mario reponn <<Se kominote a ki pou deside. Nou menm ki konn kisa kap pi bon pou nou.>>

IMG_5335

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s